MR. GAURAV HAZARIKA (CSIR-NET SRF)

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Feb 4, 2019

Research Area: View

Guide: Dr. Bibhuti Gogoi
Email: gaurav.hazarika78@gmail.com


MR. REWATA CHOWHAI (Former MANF JRF)

Ph.D.(Part Time)
Date of Admission: Feb 4, 2019

Research Area: View

Guide: Dr. Hemangi Deka Sarma
Email: chowfachowhai@gmail.com


MR. DEBASISH CHUTIA

Ph.D.(Part Time)
Date of Admission: Feb 6, 2019

Research Area: View

Guide: Dr. Satyajit Kataki
Email: debasish.geol@gmail.com


MR. NISHANTA DAS (CSIR-NET-SRF)

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Feb 10, 2019

Research Area: View

Guide: Dr. Abhijit Bardoloi
Email: nishantadas1995@gmail.com


MS. ANANYA BORDOLOI (DST-INSPIRE-SRF)

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Feb 10, 2019

Research Area: View

Guide: Ananya Chutia
Email: anannyabordoloi3@gmail.com


MR. PALLAB JYOTI HAZARIKA (DST-INSPIRE -SRF)

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Feb 10, 2019

Research Area: View

Guide: Dr. Amiya Baruah
Email: pallabhazarika23@gmail.com


MR. MUKUNDA SAIKIA

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Feb 10, 2019

Research Area: View

Guide: Dr. Amiya Baruah
Email: Mmsaikia95@gmail.com


MR. RAKESH KUMAR SARMAH

Ph.D.(Part Time)
Date of Admission: Feb 10, 2019

Research Area: View

Guide: Prof. Santanu Sarma
Email: rakeshassam86@gmail.com


MR. MANASH PRATEEM GOGOI (UGC-NET JRF)

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Dec 16, 2019

Research Area: View

Guide: Ananya Chutia
Email: manas.gogoi19@gmail.com


MR. RUPAM SONOWAL

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Jan 25, 2020

Research Area: View

Guide: Dr. Amiya Baruah
Email: Rupamsonowal58@gmail.com


MS. DIMPLE MONI KACHARI (UGC-NET JRF)

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Jan 25, 2020

Research Area: View

Guide: Ananya Chutia
Email: dimplemonikachari@gmail.com


MS. JAMINI BORUAH

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Jan 27, 2020

Research Area: View

Guide: Prof. Santanu Sarma
Email: jamini7boruah@gmail.com


MS. PALLABI BASUMATARY (CSIR-NET JRF)

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Apr 8, 2021

Research Area: View

Guide: Dr. Bibhuti Gogoi
Email: pallabibsty03@gmail.com


MR. TRIBUJJAL PRAKASH

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Apr 9, 2021

Research Area: View

Guide: Dr. Bibhuti Gogoi
Email: tribujjalprakash@gmail.com


MS. PAMISUN MILI

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Apr 12, 2021

Research Area: View

Guide: Prof. Santanu Sarma
Email: pamimili123@gmail.com


MR. DAVID KHELMA (CSIR-NET JRF)

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Apr 13, 2021

Research Area: View

Guide: Ananya Chutia
Email: Davidkhelma13@gmail.com


MR. SHUBHAJIT KAR

Ph.D.(Part Time)
Date of Admission: Apr 13, 2021

Research Area: View

Guide: Dr. Satyajit Kataki
Email: subhajit.kar@gsi.gov.in


MR. AMBROSE KUMAR BORA

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Apr 18, 2022

Research Area: View

Guide: Dr. Satyajit Kataki
Email: ambroseb222@gmail.com


MR. CHANDAN BORGOHAIN (CSIR-NET JRF)

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Apr 18, 2022

Research Area: View

Guide: Dr. Satyajit Kataki
Email: chandanborgohain904@gmail.com


MS. DEEPSHIKHA BORAH

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Apr 18, 2022

Research Area: View

Guide: Dr. Bibhuti Gogoi
Email: borahdeepshikha0123@gmail.com


Sourav Das

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Oct 12, 2023

Research Area: View

Guide: Dr. Ratan Das
Email: souravdasgeoscience@gmail.com